Het komt steeds vaker voor dat in familierechtzaken een bijzondere curator wordt benoemd.

Wat is zo’n bijzondere curator en wat doet hij of zij precies?

In afstammingszaken wordt door de rechtbank altijd een bijzondere curator benoemd.

Maar ook in andere zaken kan, als er een belangenconflict is over de verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind, de rechter een bijzondere curator benoemen. Zo’n conflict kan bestaan uit een geschil tussen het kind en degenen die het gezag over hem/haar uitoefenen (hierna kortweg: ouders, maar mogelijk is ook dat dit een voogd of andere persoon met gezag belast is) of tussen de ouders onderling. Het conflict moet wel zodanig zijn dat de benoeming van een bijzondere curator noodzakelijk is. Denk daarbij aan ruzies over een omgangsregeling die uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure leiden. Een bijzondere curator is dan ook niet bedoeld voor algemene opvoedproblemen, zoals ruzies over een verhoging van het zakgeld.

Een bijzondere curator heeft als taak om het kind bij zo’n conflict in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bijzondere curator heeft dan ook vooral een adviserende en bemiddelende rol, maar kan – zo nodig – ook namens het kind procederen. Over het algemeen voert de bijzondere curator gesprekken met alle betrokkenen om te zoeken naar een oplossing en de bijzondere curator koppelt zijn of haar bevindingen in de vorm van een rapportage met vaak een advies, terug aan de rechter.

De bijzondere curator is in feite de belangenbehartiger van het kind en is aldus zijn of haar stem. In principe kan iedereen als bijzondere curator optreden. In de praktijk zijn bijzondere curatoren vaak advocaten. Het kind heeft dan als het ware een eigen advocaat die voor zijn of haar belangen opkomt.

Wanneer benoemt de rechtbank nu zo’n bijzondere curator? De rechter kan dat zelf (ambtshalve) doen als hij dat in het belang van een kind noodzakelijk vindt. Ook de minderjarige zelf (via de zgn. informele rechtsingang, vaak in gang gezet via een (Kinder)rechtswinkel) of andere belanghebbenden, zoals de ouders, kunnen om de benoeming van een bijzondere curator vragen.

Een bijzondere curator kan van grote waarde zijn. Vooral in situaties waarin ouders onderling conflicten hebben en daarbij de belangen van het kind volledig uit het oog verliezen. De bijzondere curator kan er dan voor zorg dragen dat de stem van het kind wordt gehoord.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Neem direct contact op

 

 

About the author