Minderjarigen staan onder gezag van hun ouders of voogd. Maar hoe is het geregeld als de ouders van een kind zelf nog minderjarig zijn?

Een moeder verkrijgt van rechtswege het gezag over een kind. Dat geldt echter niet voor een minderjarige moeder, omdat deze in beginsel onbevoegd is om het gezag uit te oefenen. Een minderjarige moeder staat immers zelf nog onder gezag van haar eigen ouders of voogd.

Meerderjarigverklaring

Indien een minderjarige moeder haar kind wil verzorgen en wél het gezag over haar kind wenst te verkrijgen, dan, , kan zij de kinderrechter verzoeken om haar meerderjarig te verklaren. Hierdoor eindigt het gezag van haar eigen ouders of voogd over haar en wordt zij bevoegd om het gezag over haar eigen kind te verkrijgen en uit te oefenen. Het verzoek tot meerderjarigverklaring kan alleen worden gedaan als de minderjarige moeder tenminste zestien jaar oud is.

Het verzoek kan ook kort voor de bevalling en kort voor het bereiken van de zestienjarige leeftijd worden gedaan. In dat geval zal de rechtbank pas beslissen na de bevalling en – indien de moeder op dat moment nog geen zestien is – pas nadat zij zestien is geworden. Voordeel van het vroegtijdig indienen van een verzoek is dat daardoor kort na de bevalling of na het bereiken van de zestienjarige leeftijd al een beslissing kan worden verkregen.

De rechter zal de mogelijkheden van de minderjarige moeder om het gezag uit te oefenen beoordelen en het verzoek enkel toewijzen als hij van mening is dat de gezagstoewijzing in het belang van de moeder en het kind wenselijk is. Is hij van mening dat dit niet het geval is, dan wijst de rechter het verzoek af.

Procedure

Hoe verloopt een procedure tot meerderjarigverklaring?

Een minderjarige moeder kan de procedure starten door een verzoekschrift tot meerderjarigverklaring in te dienen bij de rechtbank. Voor deze procedure is de bijstand van een advocaat verplicht. Wanneer een verzoekschrift is ingediend, zendt de rechtbank een kopie van het verzoekschrift door naar de andere ouder en eventuele andere belanghebbenden en stelt hen in de gelegenheid om te reageren op het verzoek.
Afhankelijk van de reactie zal de rechtbank vervolgens een zitting bepalen, waarop het verzoek zal worden behandeld. De rechtbank zal alle partijen berichten waar en wanneer de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting krijgen alle partijen de gelegenheid om hun standpunt mondeling toe te lichten.

Als er geen bezwaar is geuit tegen het verzoek en de rechtbank geen vragen meer heeft over het verzoek, zal een zitting doorgaans achterwege blijven.

Ongeveer vier weken na de zitting doet de rechtbank schriftelijk uitspraak. De uitspraak (in de vorm van een beschikking) wordt naar de advocaat van de minderjarige moeder gezonden. De andere belanghebbenden ontvangen de beschikking ook via hun advocaat of – als zij geen advocaat hebben ingeschakeld- op hun huisadres.

En de minderjarige vader dan?

Bovengenoemde procedure is helaas niet mogelijk voor een minderjarige vader. Een minderjarige vader kan op grond van de wet geen gezag over zijn kind aanvragen. Daarvoor zal hij moeten wachten tot hij de meerderjarige leeftijd heeft bereikt.
Een minderjarige vader kan zijn kind overigens wel erkennen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op!

About the author