Wij realiseren ons dat de kosten die gepaard gaan met een juridische procedure voor een flinke portie extra stress kunnen zorgen. Kroonen & Verdult Advocaten neemt deze zorgen graag weg door vóóraf helder en transparant te communiceren over de tarieven.

Uurtarief

Voordat u verder leest, wijzen wij u erop dat tarieven tussen verschillende kantoren niet één op één met elkaar vergeleken kunnen worden. Het gaat immers niet alleen om het uurtarief, maar zeker ook om het uiteindelijke bedrag dat u aan de zaak zult besteden. Het totaal aantal aan de zaak te besteden uren is daarmee een factor van belang. En dan is het goed om te weten dat Kroonen & Verdult Advocaten gespecialiseerd is in het familierecht en u daarom heel effectief van dienst kan zijn.

Dankzij de hoge graad van specialisatie en ervaring, lukt het Kroonen & Verdult Advocaten om de tarieven lager te houden dan doorgaans het geval is.
Bij Kroonen & Verdult Advocaten betaalt u, anders dan bij veel andere advocatenkantoren wel het geval is, geen percentage van het honorarium aan kantoorkosten. Het uurtarief is wat u betaalt, bij ons geen onverwachte en onaangename verhogingen.

Aldus biedt Kroonen & Verdult Advocaten specialistische kennis tegen een scherpe prijs. Het basistarief bedraagt € 180,00 per uur (exclusief BTW).

Omdat wij het belangrijk vinden om helder en transparant te zijn over de tarifering vermelden wij dat dit uurtarief voor particulieren (die de BTW immers niet kunnen verrekenen) inclusief BTW een bedrag van € 217,80 beloopt.

Gefinancierde rechtsbijstand

De mogelijkheid bestaat dat u in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor u kan dan een zogeheten toevoeging worden aangevraagd. Een toevoeging geeft u, afgezien van een eenmalige eigen bijdrage, recht op gratis rechtsbijstand. De staat betaalt de verdere kosten van uw advocaat. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u nagaan via de website van de Raad voor Rechtsbijstand

Kroonen & Verdult Advocaten behandelt een beperkt aantal zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Vaste tarieven

Wij begrijpen dat u vooraf duidelijkheid wenst over de totale kosten. In een aantal specifieke gevallen kunnen wij daaraan tegemoet komen en een vast tarief met u afspreken. Niet iedere zaak leent zich voor behandeling tegen een vast tarief. Dat geldt met name voor zaken waarin het niet of lastig is in te schatten hoeveel tijd met de zaak gemoeid zal zijn. Gelukkig is er een aantal zaken waarin het wel mogelijk is om u een vast tarief aan te bieden. De hier genoemde vaste tarieven zijn steeds inclusief BTW, maar exclusief griffierechten en uittreksels.

Gezamenlijke echtscheiding € 2.750,–
Dit tarief geldt niet voor ondernemers, echtgenoten gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en zaken met een internationaal karakter.

Dit pakket omvat: kennismakingsgesprek op kantoor, maximaal drie besprekingen van anderhalf uur elk, opstellen gespreksverslagen en opstellen convenant, opstellen en indienen gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Buiten het vaste tarief:
Afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld indien u kinderen heeft, is het mogelijk het basispakket echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek aan te vullen met de volgende diensten:

Ouderschapsplan: € 250,00
Kinderalimentatie + berekening: € 250,00
Partneralimentatie + berekening: € 250,00
Extra gesprekken of werkzaamheden: conform bovengenoemd uurtarief
Naast het honorarium dient u nog rekening te houden met de volgende kosten:

Kosten uittreksels registers burgerlijke stand:
Circa € 10,00 a € 15,00 per stuk.
Griffierecht rechtbank:
Circa € 278,00 (per 1-1-2017)
Eventueel notariskosten als u een woning of aandelen in een B.V. overdraagt.

Overige procedures
In het tarief valt steeds één zitting bij de rechtbank. Binnen het arrondissement Rotterdam is dit zonder toeslag voor de reiskosten. Buiten het arrondissement Rotterdam geldt een toeslag van 50% van het uurtarief in verband met reistijd en -kosten. Een eventuele extra zitting zit niet in het vaste tarief en wordt belast conform bovengenoemd uurtarief.

Het tarief geldt steeds per procedure. Bij ieder tarief vermelden wij een maximum aantal uren. In onze ervaring is dat ruim voldoende voor een gedegen behandeling van de zaak. Mocht onverhoopt meer tijd besteed moeten worden, dan geldt voor het meerdere het bovenvermelde uurtarief.

Procedure tot vervangende toestemming paspoort/vakantie € 1.350,00
Max. aantal uren: 10 (kort geding of verzoekschriftprocedure)
Procedure tot vervangende toestemming verhuizing/verbod verhuizing € 1.350,00
Max. aantal uren: 10 (kort geding of verzoekschriftprocedure)
Procedure tot ontkenning vaderschap € 1.650,00
Max. aantal uren: 12 (verzoekschriftprocedure)
Procedure tot gerechtelijke vaststelling vaderschap € 1.650,00
Max. aantal uren: 12 (verzoekschriftprocedure)

Adviezen
De volgende adviezen kunnen wij u tegen een vast tarief verstrekken:

Echtscheiding op tegenspraak (procesadvies) € 295,00
Kinderalimentatie (berekening en advies) € 495,00
Partneralimentatie (berekening en advies) € 495,00

Wat is in het vaste adviestarief begrepen?

Echtscheiding op tegenspraak (procesadvies)
Gesprek op kantoor met advocaat (maximaal 30 minuten)
Bestudering feiten en omstandigheden (aan de hand van aangeleverde stukken)
Schriftelijk advies

Kinderalimentatie (berekening en advies)
Bestuderen stukken
Gesprek op kantoor met advocaat (maximaal 30 minuten)
Alimentatieberekening- en schriftelijk advies door advocaat

Partneralimentatie (berekening en advies)
Bestuderen stukken
Gesprek op kantoor met advocaat (maximaal 30 minuten)
Alimentatieberekening- en schriftelijk advies door advocaat

Staat uw zaak hier niet bij, maar denkt u dat de zaak zich wel leent voor behandeling tegen een vast tarief? Neemt u dan gerust contact met ons op. In duidelijk omlijnde zaken zijn wij bereid om een vast tarief af te geven.

Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1 juli 2014. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.