Een huwelijk brengt voor de echtgenoten verschillende rechten en plichten met zich mee. Zo bepaalt de wet dat echtgenoten in elkaars levensonderhoud moeten voorzien en dat zij moeten bijdragen in de kosten van de huishouding.

Ook na echtscheiding duurt deze onderhoudsverplichting voort met als uitgangspunt dat de lotsverbondenheid van de echtgenoten zoals aangegaan bij het huwelijk niet eindigt zodra het huwelijk teneinde is. Op grond hiervan kan een partneralimentatie worden opgelegd.

Voor de vraag of de ene echtgenoot aan de ander partneralimentatie moet betalen dient gekeken te worden naar de financiële factoren, maar ook niet-financiële omstandigheden zoals de gedragingen van de echtgenoten kunnen een rol spelen. Dit kan er toe leiden dat grievend gedrag of wangedrag van de alimentatiegerechtigde ertoe leidt dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om van de gewezen echtgenoot een (volledige) bijdrage in het levensonderhoud van die ander te verlangen. In een dergelijk geval kan worden geoordeeld dat de partneralimentatie dient te worden beëindigd of te worden gematigd.

Grievend gedrag wordt door rechters niet snel aangenomen. De rechter is hier (heel) terughoudend in, omdat een beëindiging of matiging een onherroepelijk karakter heeft en wangedrag ook gezien moet worden in het licht van de breuk tussen partijen die veelal gepaard zal gaan met de nodige emoties.

Een voorbeeld van een zaak waarin grievend gedrag een rol speelde is de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 25 september 2019. Het Gerechtshof oordeelde in deze zaak dat de vrouw zich zodanig grievend jegens de man had gedragen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was dat zij van de man thans nog een bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud verlangde.

Wat er was gebeurd?
De man was tot medio 2018 werkzaam als accountmanager bij bedrijf X. In de periode dat de man daar nog werkzaam was, had de vrouw zonder medeweten van de man ingelogd op zijn e-mailaccount en daarbij een aantal e-mails van de man gevonden waaruit bleek dat hij producten van zijn werkgever, nadat hij ze had gereviseerd, had doorverkocht aan bestaande klanten van bedrijf X zonder de opbrengst aan zijn werkgever af te staan. De vrouw had de werkgever van de man hiervan op de hoogte gebracht door deze e-mails vanuit haar eigen e-mailaccount op 1 mei 2018 en op 7 mei 2018 door te sturen naar de werkgever van de man. De vrouw was hiervoor inmiddels strafrechtelijk veroordeeld en had een werkstraf van 40 uren opgelegd gekregen vanwege computervredebreuk.

Het hof oordeelde – in het kader van de beoordeling van de partneralimentatie – dat de vrouw geen inbreuk had mogen maken op de privacy van de man door zichzelf toegang te verschaffen tot zijn e-mailaccount om vervolgens de voor de man belastende e-mails door te sturen aan zijn werkgever. De vrouw had moeten beseffen dat door het versturen van de e-mails het aanzienlijke risico bestond dat het dienstverband van de man, en daarmee zijn inkomen, direct in gevaar zou kunnen komen. Uiteindelijk heeft dat risico zich ook verwezenlijkt en is de man zijn baan bij bedrijf X om die reden kwijtgeraakt.

Het hof oordeelde verder dat de vrouw er bewust voor had gekozen om schade aan de bestaanszekerheid van de man toe te brengen. Het hof zag in de emoties van de vrouw en het feit dat zij de man niet valselijk had beschuldigd geen rechtvaardiging voor het grievende gedrag. Ook omdat de handelingen van de vrouw concrete en vergaande nadelige gevolgen voor de man hebben gehad.

De emoties die gepaard gaan met het beëindigen van een relatie kunnen het ergste in mensen naar boven brengen. Toch is het goed om tot 10 te tellen en na te denken over je gedrag en de gevolgen daarvan. Het kan zomaar zijn dat je je recht op alimentatie verspeelt.

Benieuwd naar de volledige uitspraak? Lees hier

Meer willen weten over dit onderwerp? Of vragen over de vaststelling of wijziging van alimentatie? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

About the author