1. Kroonen en Verdult Advocaten B.V., hierna te noemen: KenV Advocaten, is een ingevolge Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen. Een lijst van de  aandeelhouders in KenV Advocaten, althans van de personen die direct of indirect aandelen in KenV Advocaten houden –  hierna ook wel Partners genoemd – wordt op verzoek toegezonden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn, onder uitsluiting van toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere opdracht aan en alle werkzaamheden van KenV Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van KenV Advocaten, maar ook ten behoeve van de Partners (als omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden) respectievelijk alle andere personen die voor KenV Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten KenV Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door KenV Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
 5. Het staat KenV Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de Partners als voornoemd, de advocaten en overige personeelsleden in loondienst van KenV Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 6. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan KenV Advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van KenV Advocaten in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van KenV Advocaten voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 7. De Partners als voornoemd van KenV Advocaten, alsmede haar bestuurders en al degenen die voor KenV Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 8. Iedere aansprakelijkheid van KenV Advocaten is – met inachtneming van artikel 6 houdende uitsluiting van aansprakelijkheid voor ingeschakelde derden – beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van KenV Advocaten wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van KenV Advocaten komt. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stelt. De verzekerde som bedraagt € 1.000.000,00 (1 miljoen euro). Desgewenst kan op nadrukkelijk schriftelijk verzoek en voor rekening van de opdrachtgever, de dekking onder de verzekering worden uitgebreid. Desgevraagd zal KenV Advocaten over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie verschaffen.
 9. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen dekking biedt, zal de aansprakelijkheid van KenV Advocaten beperkt zijn tot twee maal het ter zake de opdracht door KenV Advocaten aan de opdrachtgever gedeclareerde en door opdrachtgever daadwerkelijk aan KenV Advocaten betaalde bedrag aan honorarium, zulks met een maximum van € 15.000,00.
 10. KenV Advocaten zal nimmer voor indirecte, bedrijfs- en/of gevolgschade aansprakelijk zijn, behoudens eigen opzet of grove schuld van KenV Advocaten.
 11. Verstrekte opdrachten worden door KenV Advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 12. De kosten van uitvoering van de opdracht door KenV Advocaten omvatten het honorarium en de – al dan niet belaste – verschotten, te vermeerderen met het zgn. algemene tarief ingevolge de omzetbelasting (BTW)[1] ingeval de opdrachtgever niet BTW-plichtig is.
 13. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die KenV Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).
 14. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de door de betreffende advocaat bestede tijd en het voor hem/haar voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
 15. Het uurtarief wordt door KenV Advocaten bepaald en maximaal één maal per jaar gewijzigd. Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.
 16. De dienstverlening van KenV Advocaten is BTW-belast volgens het zgn. algemene tarief[2]. De door KenV Advocaten genoemde uurtarieven zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.
 17. De werkzaamheden en verschotten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. KenV kan echter buiten de reguliere declaratie- intervallen voor opdrachtgever te betalen verschotten aan deze in rekening brengen.
 18. Declaraties van KenV Advocaten dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen 15 dagen na declaratiedatum te worden betaald. Indien een declaratie niet binnen de voornoemde betalingstermijn – die is te beschouwen als een zgn. fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 onder a BW – wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft is de opdrachtgever alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag belopen met een minimum van € 50,00. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 19. KenV Advocaten kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen of voortgezet. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 20. Indien een declaratie, of dit nu een voorschot betreft of betaling van reeds verrichte werkzaamheden, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan KenV Advocaten haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. KenV Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 21. Indien twee of meer opdrachtgevers de opdracht aan KenV Advocaten hebben verstrekt, is elk van hen hoofdelijk (ieder voor het geheel) gehouden om de verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht jegens KenV Advocaten na te komen. De tenaamstelling/adressering van de opdrachtbevestiging door KenV Advocaten zal leidend zijn ter bepaling van de opdrachtgever(s) ten behoeve van deze bepaling.
 22. KenV Advocaten archiveert dossiers en de zich daarin bevindende documenten gedurende vijf (5) jaar na sluiting van het dossier. Na ommekomst van deze termijn is KenV Advocaten gerechtigd om het dossier en de documenten zonder voorafgaande waarschuwing te vernietigen.
 23. Op de rechtsverhouding tussen KenV Advocaten en haar opdrachtgever(s) is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.Indien KenV Advocaten als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een (1) jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 24. Niet alleen KenV Advocaten, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan KenV Advocaten zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 25. De Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en strekking bindend.

[1] Ten tijde van het opstellen van deze algemene voorwaarden beloopt het algemene BTW-tarief 21%
[2] Zie voetnoot 1.

Onze algemene voorwaarden zijn te downloaden via deze link